หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมเร่งรัดการดำเนินงาน-เบิกจ่าย โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

Author by 15/02/16No Comments »

พิษณุโลก                เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผวจ. พิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือตำบลละ 5 ล้านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือตำบลละ 5 ล้านบาท  โดยใช้หมู่บ้านและตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการงบประมาณให้จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการแล้ว 2 รอบ ในรอบที่ 1 จำนวน 1,463 โครงการ งบประมาณ 431.140 ล้านบาท และรอบที่ 2 จำนวน 153 โครงการ งบประมาณ 30.437 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,616 โครงการ 461.577 ล้านบาท

ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดประชุมขึ้น เพื่อติดตามการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล พร้อมดำเนินการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการบริหารโครงการ เสนอโครงการ ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ http://tambon.dopa.go.th ให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว และเมื่ออำเภอได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และได้รับผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ส่งข้อมูลหลักผู้ขายมายังสำนักงานจังหวัดโดยเร็ว เพื่อสร้างข้อมูลในระบบ GFMIS ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา โดยกรมบัญชีกลางได้ขยายเวลาขอเพิ่มเติมสิทธิการใช้งานในระบบ e-GP ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป.