หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

ผวจ.พิษณุโลกเรียกประชุมรับมือภัยแล้ง

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และสภาพแหล่งน้ำของแต่ละอำเภอ สถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน การขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ การสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของแต่ละอำเภอ รวมถึงการจัดทำรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีแม่น้ำ 3 สายหลัก ที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำยม แม่น้ำยมสายเก่า และแม่น้ำน่านเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เบื้องต้น หลายหน่วยงานได้เตรียมรับมือกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยการขุดบ่อบาดาลเพื่อสำรองแหล่งน้ำ ส่วนการกำจัดวัดพืชในแหล่งน้ำ ขณะนี้ ทางกรมชลประทาน ได้นำเรื่องสำหรับเก็บวัชพืช จำนวน 1 ลำ เข้ามาเร่งดำเนินการในคลองแควน้อยที่มีปลายคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำน่าน ซึ่งมีผักตบชวาเป็นจำนวนมากและหากไม่เร่งดำเนินการจะไหลลงสูงแม่น้ำน่านซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นเพียงพอไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอน.