หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกประชุมคณะทำงาน

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180          เมื่อวันที่ 2 มี.ค.59  ที่

ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ   ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายวิทูรัช   ศรีนาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใน การประชุมคณะทำงานการดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางราชการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมประชุม

นายไพโรจน์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  ตามที่ กระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข่าวสารอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสื่อมวลชนและประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพิษณุโลกขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นเลขานุการ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยมีหน้าที่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานประจำหรืองานตามหน้าที่ปกติ งานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ งานตามพื้นที่ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่ หรือหลายหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของจังหวัด พร้อมกับแถลงหรือชี้แจงการดำเนินงานต่อสื่อมวลชนทุกประเภท

ทั้งนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าว จะต้องทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของจังหวัดอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง บูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิษณุโลก และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป.