หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร โครงการแสงธรรมส่องทางเฉลิมพระเกียรติฯ

Author by 14/03/16No Comments »

พิษณุโลก         นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  เปิดเผยว่าด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก และสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก ได้กำหนดจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการแสงธรรมส่องทาง ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16- 20 มีนาคม 2559 รวม 5 วัน บรรพชาสามเณร ณ วัดคูหาสวรรค์ และศึกษาอบรม ณ วัดสันติวัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ห่างไกลยาเสพติด และฝึกอบรม กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดี ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา

เทศบาลนครพิษณุโลก จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรสามเณร รูปละ 2,000 บาท เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 4,000 บาท เจ้าภาพถวายน้ำปานะแก่สามเณร 1,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณภัทร  โกมลกิตติ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา     ศิลปะและวัฒนธรรมสำนักการศึกษา โทร.081-9717360 หรือ 055 – 983221 – 30 ต่อ 224 ในวันและเวลาราชการ.