หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เตรียมจัดงาน”วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร.5

Author by 14/03/16No Comments »

พิษณุโลก   นายวันชัย  เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า   ด้วยคณะ รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม  ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย”     เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ     ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลามขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559  ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “วันท้องถิ่น” บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 โดยมีกำหนดการดังนี้

พิธีถวายราชการสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559″ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 หน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแสดงสินค้า / ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของแต่ละพื้นที่การแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนผู้บริหาร    สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ   และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงาน”วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559  ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน.