หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมสู่สังคมใหม่อาเซียน

Author by 4/04/16No Comments »

พิษณุโลก         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  ประชุมเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2559

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.2559  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก    ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวนันทวัน  ใจการุณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2559  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  และสภาเด็กและเยาวชน  เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  11  เมษายน  พ.ศ.  2559  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก  ภายใต้ชื่องาน พิษณุโลกรวมใจ  เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยสู่สังคมใหม่อาเซียน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การเสวนาในหัวเรื่อง  เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มีการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น  การประกวดเขียนเรียงความของนักเรียน  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม  และมีการจัดนิทรรศการของแต่ละอำเภอ และกิจกรรมอื่นๆแกมายมาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2559 ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน.