หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เตรียมจัดสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา น้อมรำลึกถึงวันสำคัญโลก“วิสาขบูชา”

Author by 25/04/16No Comments »

       พิษณุโลก         นายบุญเรือง  แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ขึ้นถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ จวบจน เสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทั้งสิ้น ชาวพุทธเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา และถือเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาโลก

ต่อมาในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลนานาชาติ หรือวันสำคัญสากลของโลก ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542

โดยในปีพุทธศักราช 2559  วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 คณะ กรรมการมหาเถรสมาคมได้มีมติกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ขึ้นทั้งในส่วนกลาง และวัดทุกวัดทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2559 โดยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาประกอบด้วย การปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ การสนทนาธรรม  และการแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน รักษาศีล 5 ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิ เจริญจิตภาวนา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก การบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดในรอบค่ำ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และปลูกจิตสำนึกให้พระพุทธศานานิกชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา    จังหวัดพิษณุโลก   โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก   จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน  ให้พุทธศาสนิกชน กระทำแต่ความดี ละเว้นการกระทำสิ่งที่ไม่ดี ลด ละ เลิก อบายมุข ทำจิตใจให้ผ่องใส และรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดทุกวัดใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน.