หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลพิษณุโลกประชุมร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาโครงข่ายคมนาคม-รถไฟความเร็วสูง

Author by 19/02/16No Comments »

thainews180  เมื่อวันที่ 9   กุมภาพันธ 2559   ที่ห้องประชุมจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ นายมัสสะโนริ ทานากะ (Mr.MasanoriTanaka) และคณะสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในโอกาสร่วมประชุมหารือเตรียมการและวางแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบรางรถไฟความเร็วสูง  รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพิษณุโลกระบบขนส่งมวลชนในอนาคตของเมืองพิษณุโลก ตลอดจนการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองพิษณุโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพิษณุโลกสำหรับรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่สำคัญยิ่งทางภูมิศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  นอกจากจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาอย่างยาวนาน  บริเวณที่ตั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ตามแนวระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) แล้ว บริบทของเมืองพิษณุโลกยังเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางด้านการค้า  การลงทุนและการบริการเป็นอย่างดียิ่ง  ด้วยความเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการศึกษา การสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีมิติทางสังคมที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและสมดุลยิ่ง

นอกจากนี้ภาคการผลิตเชิงเศรษฐกิจชุมชนและภาคการบริการยังมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกสอดคล้องกับวิถีทางวัฒนธรรมและสังคมไทย  อันเป็นเสน่ห์ที่ช่วยสร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ภายใต้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขประชาชนมีจิตบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน  ดังคำขวัญอันเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครพิษณุโลกว่า “เมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข”.