หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เปิดโครงการรณรงค์ลดเผาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง

Author by 20/01/16No Comments »

thainews180      เมื่อวันที่ 14 ม.ค.59 นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เปิดการรณรงค์ลดเผาป้องกันไฟป่า และหมอกควัน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว แม้ว่าจังหวัดพิษณุโลกยังไม่ได้จัดอยู่ในพื้นที่วิกฤตเร่งด่วนก็ตามแต่เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังมีพื้นที่ที่เกิดจากความร้อนหรือ hot spot เกิดขึ้นโดยทั่วไปทั้งในพื้นที่ป่าในเขตอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอวังทองและในเขตพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิราม บางกระทุ่ม บางระกำ รวมทั้งการเผาขยะของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีบริการจัดเก็บขยะดังนั้นหากไม่มีมาตรการในการที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนในอนาคตจังหวัดพิษณุโลกอาจเป็นพื้นที่พิเศษเช่นเดียวกับ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สำหรับการเปิดโครงการ ในวันนี้เนื่องด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศกำหนดให้มี 100 วันอันตรายระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 30 เมษายนเพื่อให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดระบบการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาป่ารวมทั้งให้จังหวัดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดเว้นการเผาป่าลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชต่างๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนประชาชนสื่อมวลชนทุกแขนงพร้อมทั้งมีการเดินรณรงค์ การจัดแสดงนิทรรศการ การให้ความรู้ต่างๆในการจัดการควบคุมป้องกันไฟป่า.