หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

Author by 12/01/16No Comments »

         หมูบ้านศีล5       เมื่อวันที่ 7 ม.ค.59 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธรรมยุต) และนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 3” ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดขึ้น เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในชาติ

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิกที่รักษาศีล 5 จำนวน กว่า 4 แสนราย เป็นอันดับที่ 26 ของประเทศ ดำเนินการเน้นเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการวัดร่มเย็น ซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้ประชาชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นศีล 5 และหลักธรรม 8 หัวข้อดังนี้ 1 ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2 สุขภาพอนามัย 3 สัมมาชีพ 4 สันติสุข 5 ศึกษาสงเคราะห์ 6 สาธารณสงเคราะห์ 7 กตัญญูกตเวทิตาธรรม และ 8 สามัคคีธรรม โดยได้น้อมนำดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความตอนหนึ่งว่า “อันศีล 5 เป็นการสำคัญมนุษย์เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็น เป็นสุข” โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ยึดเป็นแนวทางการดำเนินงาน.