หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจำพิษณุโลก-สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

Author by 6/02/16No Comments »

thainews180                 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2559  ที่ เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ โดยมีผู้ต้องขังจำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ

กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ควบคุมแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม โดยมีนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ควบคุมปราบปรามยาเสพติดสิ่งต้องก้ามในเรือนจำ/การจัดระเบียบภายในเรือนจำ/การฝึกวินัยผู้ต้องขัง และที่สำคัญก้าวที่ 4 ที่กำลังดำเนินการ คือการพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตร สัคคสาสมาธิ ใช้หลักธรรมของศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และก้าวสุดท้าย คือ การสร้างการยอมรับจากสังคม โดยการดำเนินการก้าวที่ 4 หลักสูตร สัคคสาสมาธิ จัดขึ้นเพื่อยกระดับของจิตใจ ให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย สร้างพลังความอดทน และการตัดสินใจ สามารถนำมาเป็นหลักการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมถูกต้องดีงาม น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกต้องตามหลักสากล ละทิ้งความชั่ว เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรด้าน ศาสนา หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง

“หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” เป็นหลักสูตรที่กำหนดขึ้นเพื่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เน้นฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธี ปฏิบัติพอดีมีหลักการชัดเจน เป็นสัมมาสมาธิ มีจุดประสงค์อย่างไรได้ประโยชน์อย่างไร ฝึกสมาธิอย่างไหนถูกต้อง อย่างไหนหลงผิด ประโยชน์ของสมาธิมีทั้งหมด 12 ข้อ อาทิ ทำให้หลับสบายคลายกังวล ทำให้ระงับความร้ายกาจ กลับใจได้ กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ บรรเทาความเครียด ทำให้สมองปัญญาดี ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน ทำให้จิตใจอ่อนโยน โดยการอบรมจัดขึ้นไปจนถึงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเรือนจำ จ.พิษณุโลก กำหนดจัดอบรมผู้ต้องขังจำนวน 6 รุ่น หรือร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด   สำหรับเรือนจำ จ.พิษณุโลก มีผู้ต้องขังจำนวนกว่า 3,000 คน ร้อยละ 80 ต้องโทษคดี ยาเสพติด.