หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

แจ้งยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี มกราคมถึงเมษายน2559

Author by 22/02/16No Comments »

พิษณุโลก        นายบุญทรง แทนธานี   นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 เป็นช่วงของการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559   เพื่อเป็นการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ถูกต้อง  เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนทำให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว และเป็นการเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดส่งแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน โดยระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้าย  ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559เจ้าของที่ดิน มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2559

ทั้งนี้ในการจัดเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนก็เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าซึ่งผลประโยชน์จะกลับสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 255-983221-30 ต่อ 105,107 หรือทางเว็บไซต์ WWW.PHSMUN-KLUNG.COM.