หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

แถลงข่าวสื่อฯประจำเดือนมีนาคม เผยแพร่นโยบายรัฐบาลให้ประชาชน

Author by 28/03/16No Comments »

พิษณุโลก      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 59 ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจิรชัย มูลทองโร่ย   รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ หรือศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยุติธรรมจังหวัด ส่วนราชการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนในพื้นที่    รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน จำนวน 160 คน

สำหรับเรื่องที่นำมาแถลงข่าวครั้งนี้ ประกอบด้วย การก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า และการจัดผังเมืองรวม โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก การรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ โดยสำนักงานโครงการชลประทานพิษณุโลก สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า โรคลมแดด และการจัดงานวันวัณโรคโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป การดำเนินการจัดตั้งร้านค้าประชารัฐ และการดำเนินการในโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก การจัดงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก โดยชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก การรายงานผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งตามมาตรการที่ 4 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น.