หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

การผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เผยการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง

Author by 1/03/16No Comments »

ลำปาง         นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เปิดเผยว่า ภัยแล้งในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของประเทศ  กฟผ.แม่เมาะ ได้ตระหนักถึงปัญหาระดับชาตินี้ จึงร่วมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนประหยัดน้ำ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งให้เพียงพอ ทั้งต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ ตลอดจนแบ่งปันช่วยเหลือการใช้น้ำภาคการเกษตรแก่ชุมชนทั้งใน อำเภอแม่เมาะ และ จังหวัดลำปาง 

กฟผ.แม่เมาะ มีเขื่อนหลักอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่ขาม และ เขื่อนแม่จาง นอกจากนี้ยังมีฝายเก็บน้ำท่าสี อ่างห้วยหลวง อ่างแม่จาง อ่างแม่ขาม และอ่างห้วยคิง  น้ำส่วนหนึ่งนำไปใช้ในกิจการของ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่การผลิตไฟฟ้า การทำเหมือง ระบบประปาภายในและภายนอกสถานประกอบการ และอีกส่วนหนึ่งใช้เพื่อชุมชนในการเกษตร และการอุปโภคบริโภค และได้จ่ายน้ำประมาณปีละ 17.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่ชุมชนต่างๆ                            นอกจากนี้ปริมาณน้ำยังไหลผ่านลำน้ำจางไปยังประชาชนใน อำเภอแม่ทะ และ อำเภอเกาะคา  เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรรวมพื้นที่กว่า ๓๕.๓๒๔ ไร่ ส่วนน้ำจากอ่างแม่ขามที่ส่งไปยังอ่างห้วยคิง สำหรับทำน้ำประปา ได้รับการดูโดยการประปาส่วนภูมิภาค บริหารจัดการส่งให้ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลแม่เมาะ รวม ๖ หมู่บ้าน   ประมาณปีละ ๑.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร  ที่ผ่านมามีหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดลำปางแจ้งขอน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งในชุมชน ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ได้ให้การสนับสนุนทั้งการนำรถบรรทุกน้ำไปเติมให้ในระบบประปาหมู่บ้าน หรือถังเก็บน้ำของชุมชน รวมถึงมีการปล่อยน้ำลงลำน้ำแม่จางเพิ่มเติม เพื่อให้ชุมชนได้สูบน้ำไปใช้ในการเกษตร เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึงในระดับหนึ่ง.