หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

คลังจังหวัดลำปางเชิญผู้สนใจ สมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง

Author by 1/03/16No Comments »

ลำปาง            นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดลำปาง แจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2559 โดยกำหนดเป็นราย 2 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี รวมปีละ 6 เล่ม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ด้านการคลัง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบภายใน ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ในราคา 390 บาท ต่อ 1 ปี รวม 6 เล่ม ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ได้ที่ www.cgd.go.th/zone๕ และ www.cgd.go. th/lpg โดยส่งใบสมัครวารสารฯ ไปที่สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  หรือยื่นใบสมัครที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด กรณีสมัครกับสำนักงานคลังเขต 5 ไปแล้ว ให้สำเนาใบสมัคมา แจ้งที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปางทาง e-mail : lpg@cgd.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5426-5031-2 ต่อ 307 และ 310 ในวันและเวลาราชการ.