หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง อบรมเข้ม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ห่วงวัยรุ่นป่องก่อนวัย

Author by 29/08/15No Comments »

852          .ลำปาง อบรมเข้มนักเรียน นักศึกษาอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

            เมื่อวันที่ 27 ส.ค.58 ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น” เพื่อให้เยาวชนสตรี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลงและภัยสังคม ที่จะส่งผลกระทบต่อตัวสตรี ครอบครัว รวมทั้ง ผู้ใกล้ชิด ให้สามารถรอดพ้น จากภัยสังคม ดำรงชีวิตได้เป็นปกติ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ตามเจตนารมณ์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ มีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 130 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภายในงานมีการบรรยายความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา และเสริมสร้างเยาวชน จากหลายภาคส่วน ให้ความรู้ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต จิตใจ ภูมิคุ้มกันตนเอง แก่เยาวชนสตรี และครอบครัว ตลอดจนผู้ใกล้ชิด และเกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป

นายมงคล  กล่าวว่า จ.ลำปาง เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความเจริญในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม และจิตใจของคนในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้มีส่วนร่วมนำยุทธศาสตร์นี้ ไปใช้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพ ให้เยาวชนสตรีในสถานศึกษาของ จ.ลำปาง เป็นผู้มีความรู้ ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะอาชีพ มีภูมิคุ้มกันตนเองต่อภัยทางสังคม สามารถธำรงรักษาอัตลักษณ์ ของกุลสตรีไทย เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง เป็นพลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ พัฒนา และดำรงความยั่งยืนของประเทศต่อไปในอนาคต.