หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

ลป.ศูนย์กลางโลจิสติกส์ถนน

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180   จังหวัดลำปางเร่งพัฒนายุทธศาสตร์ สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน สร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศ GMS

ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง นายจำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์ทางถนน” จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบกิจการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดลำปาง สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบกิจการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ

ประกันสังคมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบกิจการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนเสรีเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของจังหวัดลำปาง ในการค้าขายและส่งออกสินค้าที่มีความโดดเด่นของจังหวัดไปสู่กลุ่มประเทศ GMS ที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 250 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางขยายตัวมากยิ่งขึ้น.