หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

ลำปางเตรียมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

Author by 29/03/16No Comments »

ลำปาง                นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง แจ้งว่า ในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน การกำหนดวันดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้เป็นมาตรฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช ๒๔๗๑ ขึ้น ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.  ๒๔๗๑และได้มีการถือเอาวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนนับแต่นั้นมา เพื่อให้ข้าราชการได้รำลึกถึงความสำคัญของวันข้าราชการพลเรือน และสำนึกในความรับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ และในวันดังกล่าวฯ จะมีพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘  ของจังหวัดลำปาง มีจำนวนทั้งสิ้น๔ คน ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ สังกัดโรงพยาบาลลำปาง   กลุ่มที่๒ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโส จำนวน ๒คน ได้แก่ นางปัณฑารีย์ บุญแรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม (อำนวยการระดับต้น) และ นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (ระดับชำนาญการพิเศษ) และกลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน จำนวน  ๑ คน คือ นางสาวนรีพัฒน์ ธนเรืองพัฒน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ทั้งนี้พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง.