หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Author by 15/03/16No Comments »

ลำปาง         ที่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙   นายเจริญ    ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายณัฐนนท์ ภูอริยพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รายงานว่า ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพิเศษ  การจัดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐ และเอกชน  ทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ ตลอดจนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวุฒิ และ สถาบันการการศึกษา  มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีต่อกัน และบันทึกความทรงจำที่ดีก่อนจากสถานศึกษา  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีจำนวน ๒๖๗ คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๔๕ คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน ๒๒๓ คน และ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักแกนมัธยม อีกจำนวน ๙๐ คน

ประธานในพิธีได้ให้โอวาทว่า ปัจจุบันการเรียนสายอาชีพทุกสาขาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลกรเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ และทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกๆคน  ความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้รับเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น.