หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ให้ความรู้แก่เกษตกร

Author by 29/03/16No Comments »

ลำปาง     เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ระหว่างปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง นางสาวนภาจรัส  อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปข้าว และการลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 50 คน

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน   ได้ไปให้ความรู้ด้านนี้แก่เกษตรกร อีกจำนวน ๕๐ คน ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง   หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอศาลา จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้แก้ไขปัญหาการทำเกษตรกรรม นอกเหนือจากการปลูกข้าว ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยทั่วทุกภาค กำลังประสบกับสภาวะฝนแล้ง ได้หาวิธีแก้ไขการปลูกพืชที่เคยกระทำ ด้วยการหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยต่างๆ  เป็นการช่วยกันประหยัดน้ำภาคการเกษตรกรรม     ให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งไปด้วยดี.