หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

สภาสังคมสงเคราะห์ฯจัดงานวันแม่แห่งชาติเชิญชวนส่งชื่อคัดเป็นลูกกตัญญู

Author by 29/04/15No Comments »

มงคล  สุกใส       จังหวัดลำปางชวนร่วมเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2558 เข้ารับพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณ

นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 และได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ จึงให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

หน่วยงาน องค์การ และบุคคล ผู้สนใจ เสนอชื่อ และแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่ เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 รวม 5 ประเภท คือ 1. นักเรียน นักศึกษา 2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3. นักร้อง นักแสดง ศิลปิน 4. สื่อมวลชน 5. ประชาชนทั่วไป ติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์ฯ คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทรศัพท์ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 202, นายชัยนิวัฒน์ พิมพ์กระจ่าง โทรศัพท์ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 908 , 0 – 2354 – 7901 หรือดาวน์โหลดแบบกรอก ประวัติได้ที่ WWW.NCSWT. OR.TH