หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ด้านการทำงานระดับหัวหน้างาน

Author by 29/03/16No Comments »

ลำปาง         ที่ห้องประชุม อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสวินทร์ พงษ์เก่า  หัวหน้ากองอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย  ปภ.เขต ๑๐ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ มีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานและหน่วยงานแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เข้าร่วมรับฟัง

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นรวม ๒ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ มีนาคม ที่ผ่านมา   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการองค์กร รวมถึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน