หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ติวเข้ม 20 อปท.แก้ไฟป่า ย้ำให้มีประสิทธิภาพ

Author by 20/01/16No Comments »

ไฟป่า   ท้องถิ่น จ.ลำพูน ประชุมเข้มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง ซักซ้อมแนวทางจัดกิจกรรมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเช้าวันที่ 15 ม.ค. 2559 นายประดิษฐ์ ทายะมหา ท้องถิ่น จ.ลำพูน ได้ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2559 เพื่อซักซ้อมแนวทางจัดกิจกรรมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างแท้จริง

ท้องถิ่น จ.ลำพูน กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลำพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  แห่งละ 50,000 บาท รวม 20 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยสามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ป้องกันตัว ค่าชุดปฐมพยาบาล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งในที่ชุมชนต่างๆ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษภัยของไฟป่าและร่วมกันป้องกันไม่ให้ไฟป่าเกิด ขึ้น โดยไม่ให้จุดไฟเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและห้ามเผาป่าเป็นอันขาด.