หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

บริการตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติ กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ31มี.ค.

Author by 28/03/16No Comments »

    ลำพูน            เมื่อวันที่ 25 มี.ค.59  นพ.ชนินทร์  จารุวัฒนมงคล   ผอ.รพ.ลำพูน เผยว่าโรงพยาบาลลำพูน  จะบริการรับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามข้อกำหนดการจัดระบบการจ้างแรงงานข้ามชาติ ปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2559 ลงทะเบียนจองคิวตรวจสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 59 ถึง 29 กรกฎาคม 59 เวลา 08.30-16.00 น. ณ งานศูนย์ประกันสุขภาพอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1

สำหรับกลุ่ม one stop service เริ่มจองคิวตรวจตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม 2559 – 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. – กลุ่ม พาสปอร์ต สามารถจองได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.00 น.หลักฐานประกอบการลงทะเบียนตรวจสุขภาพมีดังนี้ 1. สำเนาพาสปอร์ต (ที่ไม่หมดอายุ)จำนวน 2 ใบ 2. ใบรับคำขอ/ใบอนุญาตการทำงาน (ที่ไม่หมดอายุ )จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาใบโควตาจากสำนักงานจัดหางานจำนวน 2 ใบ 4. บัตรประกันสุขภาพเดิม (ถ้ามี)จำนวน 2 ใบ 5. สำเนา ท.ร. 38/1 (ถ้ามี)จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างจำนวน 2 ใบ 7. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้างจำนวน 2 ใบ 8. รูปถ่าย 1 นิ้ว ( กรณีซื้อบัตรประกันสุขภาพ )จำนวน 2 ใบกรณีบุตรผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว – อายุไม่เกิน 15 ปี ให้เตรียมเอกสารใบสูติบัตรหรือ ทร. 38/1 พร้อมเอกสารของ บิดา มารดา ตามรายละเอียด ข้อ 1-8

เริ่มตรวจสุขภาพผู้ใหญ่เริ่มเวลา 08.30 -12.00 น.เด็กต่ำกว่า 7 ปี  เริ่มเวลา 13.00-16.00 น.งดจองคิวและตรวจสุขภาพในวันเสาร์-วันอาทิตย์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานศูนย์ประกันสุขภาพหรืองานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลำพูนโทร 053-569100 ต่อ 1182, 1183.