หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ประเมินสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค

Author by 22/02/16No Comments »

ลำพูน            เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ    คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง  จากการประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค พบว่ามีน้ำเพียงพอ โดยเฉพาะน้ำดิบสำหรับผลิตระบบประปา ในเขตอำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา มีน้ำเพียงพอ มีประชาชนที่อยู่นอกระบบประปาในอำเภอต่างๆที่ขาดแคลนน้ำเพียงเล็กน้อย ซึ่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดรถบรรทุกน้ำ ไปแจกจ่ายให้ทุกราย น้ำด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชระยะสั้น เริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ส่วนเกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่มีแหล่งน้ำในที่สวนของตน อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้สำรวจเกษตรกรชาวสวนทุกอำเภอว่า มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในสวนหรือไม่ เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป

ทางด้านน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน มีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปา เพื่อใช้ในโรงงานต่างๆเพียงพอ ทั้งได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้วางแผนจัดซื้อน้ำจากบ่อเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง อยู่ระหว่างการวางท่อส่งน้ำมายังระบบประปา ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนน้ำสำหรับใช้ในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดลำพูน มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม 8 แห่งและโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง จากการสำรวจพบว่า โรงพยาบาลได้ใช้น้ำดิบ จากระบบประปาจากบ่อน้ำบาดาล มีน้ำเพียงพอ  นอกจากนี้จังหวัดลำพูนให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น57แห่ง ได้ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนาปรัง หรือปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก จะได้มีอาชีพเสริม เพื่อจะได้มีรายได้ชดเชยในช่วงหน้าแล้ง โดยได้ฝึกอาชีพจำนวน 92 โครงการ รวมงบประมาณ 2, 663,190 บาท ประชาชนจะได้ฝึกอาชีพรวม 4,313 คน ดังนี้ อาชีพด้านฝีมือ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 528,850 บาท / อาชีพด้านการจักสาน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 58,000 บาท / อาชีพด้านการเกษตร จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 908,640 บาท / อาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 357,700 บาท / อาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท / อาชีพด้านการทำขนมไทย การแปรรูปอาหาร จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 750,000 บาท และอาชีพการนวดแผนไทย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำหรือได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1567 เจ้าหน้าที่จะไปช่วยเหลือแก้ปัญหาโดยทันที.