หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ป่าซางบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ

Author by 4/04/16No Comments »

          ลำพูน      เมื่อวันที่ 29 มี.ค.59 ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลมะกอก และ คณะสงฆ์ อำเภอป่าซาง จัด งานประเพณีสืบฮีต สานฮอย ปอยลูกแก้ว และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดประธาน มี เยาวชน ร่วม พิธี บรรพชาสามเณร จำนวน 90 รูป

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัด งานประเพณีสืบฮีต สานฮอย ปอยลูกแก้ว และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เยาวชน ได้เรียนรู้ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และหลักการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง , ท้องถิ่น และ เพื่อเทิดพระเกียรติทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

บรรยากาศ ภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มี การตั้งขบวนแห่ลูกแก้ว จาก บริเวณ หน้าเทศบาลตำบลมะกอก โดย ผู้ที่จะบรรพชาเป็นสามเณร จะแต่งกายสวมเสื้อผ้าสวยงาม ขึ้นนั่งบนม้า แสนรู้ ที่เต้นตามจังหวะเครื่องดนตรี เคลื่อนไปยัง วัดพระพุทธบาทตากผ้า ซึ่งสามเณร จะศึกษา พระธรรม ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2559.