หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูปสู่สากล

Author by 25/05/15No Comments »

อบรมพัฒนพผู้ผลิตลำไย1         เมื่อเร็วๆนี้  ที่ ห้องประชุม โรงแรม เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน จัดการ ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูปสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานผลไม้คุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การฝึกอบรม ในครั้งนี้ จัดขึ้นตาม โครงการเพิ่มศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานผลไม้คุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่สากล เพื่อให้เกิดการ บูรณาการร่วมกันระหว่าง ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่ม เกษตรกร ผู้ปลูกลำไย , ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ลำไยแปรรูป, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน , สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการระดมความคิด และ รับทราบข้อเท็จจริง ของตลาดในยุค AEC และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านคุณค่า สามารถพัฒนา และ ยกระดับสินค้า ให้สามารถเข้าสู่ การแข่งขันได้ในระดับสากล

การอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งในช่วงแรก มีการบรรยายภาพรวมข้อเท็จจริงตลาดจีน ในยุค AEC 2015 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศจีน มาบรรยายเกี่ยวกับแนวทาง การค้าส่ง ลำไย ไปยังประเทศจีนในช่วงที่ 2 มีการจัดเวทีเสวนา หารือแนวทางการดำเนินการและแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหา ลำไย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ประชุมหาแนวทางร่วมกัน ป้องกันการเกิดปัญหาตลาดลำไย ปี 2558.