หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

มอบเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

Author by 4/04/16No Comments »

             thainews180   เมื่อวันที่ 31 มี.ค.59 ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด   ผวจ.ลำพูน  เป็นประธานพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 โดย พระโสภณกิตติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญวรธรรมคติของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์    ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่พระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน

หลังจากนั้น ผวจ.ลำพูน ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ข้าราชการตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อ่านสาร ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

โอกาสนี้ ผวจ.ลำพูนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน อีก จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำ สำนักงานนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 , นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ หัวสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน , นางอุไร เพียรพนัสสัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทาป่าสัก , นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 , นายวิทยา สารไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลำพูน , นายบุญธรรม ฟุ่มฟองฟู แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง , นายตาล ณ เชียงใหม่ ครูช่วยสอน ส.3 โรงเรียนบ้านปางส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2.