หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ศูนย์ขวัญแผ่นดินอบรมผู้ติดยาเสพติด ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

Author by 22/02/16No Comments »

 ลำพูน               เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2559 นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โดย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้เน้นการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก ตามแนวทางที่ปรากฏในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่  21  กรกฎาคม 2557   เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) ขึ้น ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน” โดยนำจุดเด่นของแต่ละค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์รวมกันภายใต้การพัฒนา ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ผนวกกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้เหมาะสม

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดทำโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู จำนวนทั้งสิ้น 101 คน จากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย เมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอบ้านธิ โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการจังหวัดและวิทยากรครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดำเนินการ.