หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

สัมมนาพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารหวังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รัฐสู่ประชาชน

Author by 25/05/15No Comments »

อบรมพัฒนาผู้บริหาร2   ผู้บริหารส่วนราชการ ลำพูน ร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 จังหวัดลำพูน ได้จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ ห้องประชุม โรงแรมกัซซัน ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดย มีนาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดการอบรม    นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมอบรม เป็นผู้นำที่มีความ เป็นเลิศ มีแนวคิด ทักษะ และขีดความสามารถในการบริหารราชการ รวมถึงเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะด้านการจัดการที่ดีสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน การอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงแรก มี นายวิชัย ศรีขวัญ อดีต ปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็น วิทยากร บรรยาย ให้ความรู้ แก่ ผู้เข้าอบรม เกี่ยวกับ แนวคิดการ บริหารระบบราชการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ประชาชน

ส่วนในช่วงที่สอง หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน ได้ รับฟังการ บรรยายพิเศษ จาก ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทาน  คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ ได้ แบ่งกลุ่ม ตามภารกิจ เพื่อระดมความคิด ในการกำหนดแผนแม่บท แนวทางการพัฒนาจังหวัดลำพูน  ในด้านการเกษตร , ด้านอุตสาหกรรม และ ด้านการท่องเที่ยว.