หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

หนุนประชารัฐมีส่วนร่วมเสนอโครงการดีเด่น ส่งเสริมมาตรการความเป็นอยู่ระดับตำบล

Author by 15/02/16No Comments »

ลำพูน       เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2559 นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จากการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ พบว่า หลายโครงการมีการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ในการนี้ จังหวัด ได้ให้แต่ละตำบล เสนอโครงการดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่าง ที่แสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ โดยมีภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การสมทบค่าใช้จ่าย การสละที่ดิน และออกแรงงานก่อสร้าง      

สำหรับที่อำเภอเมืองลำพูน ได้เสนอโครงการที่เป็นแบบอย่างดีเด่นเบื้องต้น ได้แก่ โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลอุโมงค์กับโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลในการเสริมผิวจราจร (OVERLAY)     แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบ ลำเหมืองร่องเชี่ยว บ้านเชตวันหมู่ที่ 7 และบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ ได้รับงบประมาณตามโครงการ จำนวนเงิน 1,507,000 บาท และเทศบาลตำบลอุโมงค์สมทบงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,521,909 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,028,909 บาท

โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ บริเวณข้างอาคาร อสม. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 15 เมตร บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ได้รับงบประมาณตามโครงการ จำนวนเงิน 294,024 บาท  โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้านโดยแรงงานประชาชน ได้ขุดลอกลำเหมือง จำนวน 6 สาย กว้างเฉลี่ย 1 – 3 เมตร ระยะทางรวม 6,280 เมตร บ้านวังมุย หมู่ที่ 1 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน ได้รับงบประมาณตามโครงการ จำนวนเงิน 294,024 บาท.