หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิงห้ามเข้าเขตอุทยาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

Author by 15/02/16No Comments »

ลำพูน             เมื่อวันที่11 ก.พ.59 นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กล่าวถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ว่า เนื่องจากช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และมักทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน

จากการตรวจสอบจุดความร้อน (Hot spot) ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตั้งแต่ปี 2552-2558 เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ในท้องที่ตำบลดอยเต่า ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่ลาน ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านนา และตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าดังกล่าว เกิดจาก การเผาป่าล่าสัตว์ การเก็บหาของป่า การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วลุกลามเข้าไปในป่าโดยไม่มีการควบคุม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และตาก จึงอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 18 และตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549 ข้อ 4 (11) ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 เมษายน 2559 ในท้องที่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ยกเว้นกรณีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง หรือกรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องการเข้าไป ให้ประสานกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต้องมีการควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-150,000 บาท.