หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

แจ้งประชาชนชำระภาษีประจำปี ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างครอบคลุมทั่วถึง

Author by 12/01/16No Comments »

thainews180   เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59 นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ในการจัดเก็บรายได้จากประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

ขณะนี้ถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 เทศบาลฯ จึงขอแจ้งประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี ให้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2559 ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 และภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 เมษายน 2559 ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน กองคลัง บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านกลางขอเชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2559 ทั้งนี้ หากไม่มาชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทรศัพท์ 0-5309-0711 ต่อ 117, 307, 109 และ 110.