หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

แม่ทาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน

Author by 14/03/16No Comments »

ลำพูน      เมื่อวันที่ 9 มี.ค.59  ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จ.ำพูน นายอนันตพล บุญชู รอง ผวจ.ลำพูน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อำเภอแม่ทา โดยได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ พร้อมทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าพื้นที่อำเภอแม่ทา ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยง ต่อการเกิดหมอกควันไฟป่า จำนวน 48 หมู่บ้าน 5 ตำบล ได้แก่ ต.ทาขุมเงิน,   ต.ทาปลาดุก , ต.ทากาศ ต.ทาสบเส้า และ ต.ทาแม่ลอบ

การดำเนินการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอแม่ทา มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ระดับอำเภอ ตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์กำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จากข้อมูล การเกิด จุดความร้อน (Hotpots) พร้อมกับ บันทึกสถิติหมู่บ้านที่มีการเกิดไฟป่าทุกปี ซึ่งในปีนี้ มีการเตรียมพร้อมคณะทำงานไฟป่าระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 25 คน มีการสำรวจพื้นที่ ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเตรียมการจัดการปัญหา โดยการตั้งศูนย์ข้อมูลรวบรวมระบบสื่อสารทรัพยากร ในการบริหารจัดการ ปัญหาไฟป่า และเป็นหน่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีจัดการประชุมชี้แจงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และวางแผนรับมือสถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าอย่างต่อเนื่องโดยเริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2558 ถึง เดือน เมษายน 2559 เพื่อรับมือ ช่วง 60 วันอันตราย (15 กุมภาพันธ์ – 14 เมษายน 2559) ซึ่งหากสถานการณ์รุนแรง ได้มีการเตรียมมาตรการ (เพิ่มเติม) จัดชุดลาดตระเวน อส. และ ทหาร กำหนดพื้นที่พิเศษเพิ่มความเข้มงวด พร้อมทั้ง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยประกาศ ให้รางวัลนำจับ แก่ ผู้ชี้เบาะแส ผู้ลักลอบเผา

รอง ผวจ.ลำพูน ยังได้ขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้นำหมู่บ้านทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่อง พฤติกรรมการเผาป่า ของบุคคล ในพื้นที่ของตน และ ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับมือผลกระทบ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยการรณรงค์ให้ประชาชน ประหยัดน้ำ และ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า .