หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

คณะ กรอ.ประชุมร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

Author by 2/03/16No Comments »

          สุโขทัย      เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ( กรอ.สุโขทัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตามโครงสร้างคณะกรรมการฯที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ด้านสังคม    (รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี) และด้านการศึกษา(ประธานอาชีวศึกษาสุโขทัย) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ (นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์) และด้านสังคม (นายธนศักดิ์ มากมิ่ง)  กรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในจังหวัด(ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิจศิลป) ทั้งนี้ คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดซึ่งแต่งตั้งมาจากทุกภาคส่วนจะทำงานร่วมกันในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเน้นพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าที่จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดสุโขทัย เพราะมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศในด้านการกีฬา ซึ่งจังหวัดให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย   รวบรวมและนำ ข้อมูลที่เป็นจุดแข็งและข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบในการเสนอขอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ที่จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) และการจัดงานแสดงสินค้าที่จังหวัดสุโขทัย ส่วนในเรื่องภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยมีการขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง จากผลผลิตทางการเกษตรและจากการจำหน่ายสินค้า และ บริการ.