หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

จัดงานปกป้องสถาบันของชาติ เสริมสร้างความสมานฉันท์

Author by 28/01/16No Comments »

DSC_0476                นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำบริการมาให้บริการพี่น้องประชาชน

โดยมีกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ, การรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่, กิจกรรม Citizen Center  ใช้แนวคิดข้าราชการเข้าถึงใช้ชื่อกิจกรรมว่า  “ผู้ว่าฯ เป็นมิตรใกล้ชิดประชาชน”,  กิจกรรม One Stop Service  ใช้แนวคิดการให้บริการเบ็ดเสร็จภายในวันเดียว ใช้ชื่อกิจกรรมว่า  “บริการที่เดียว ครั้งเดียวเสร็จ” และกิจกรรม “ลด แลก แจก แถมฟรี” มีการชี้แจ้งข้อราชการของส่วนจังหวัด อาทิ การแก้ปัญหาภัยแล้งตาม ๘ มาตรการของรัฐบาล การทำนาของพี่น้องเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำ

มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการ ๑หมู่บ้าน ๑เดือน ๑ผลงาน ประจำปี ๒๕๕๙สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวน ๓ราย ประกอบด้วย นายภา ทวิชาชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลยางซ้าย, นายกฤษฎา คงเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘ ตำบลบ้านหลุม และนายบรรเจิด เรืองโต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลตาลเตี้ย ทั้งนี้มีการทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ผ้าห่ม พันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน.