หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประชุมนายจ้างบริหารจัดการต่างด้าว

Author by 30/03/16No Comments »

สุโขทัย    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมนายจ้าง และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน ๔๓๑ คน ในสถานประกอบการจำนวน ๒๒๗ แห่ง และกลุ่มผู้ที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ จำนวน ๔๑๘ คน ในสถานประกอบการจำนวน ๒๑๑ แห่ง ได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพรายงานตัว เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงาน รวมทั้งป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วย นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน

สำหรับจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัดสุโขทัยขึ้น ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๖ สาขาจังหวัดสุโขทัย ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน๒๕๕๙ ถึงวันที่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจังหวัดสุโขทัยมีแรงงานต่างด้าวที่จะต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๒ กลุ่มรวมทั้งสิ้น ๘๕๓ คน.