หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารฯ

Author by 30/03/16No Comments »

สุโขทัย      นายชนะ เจริญพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยในมิติด้านภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบูรณาการด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตร กระจายรายได้ไปสู่ภาคเกษตรอย่างเป็นระบบในพื้นที่สำคัญ คือพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๘ ครัสเตอร์ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม แต่จะจัดการท่องเที่ยวให้มีระบบเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวภาคเกษตรอีกทางด้วย

นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความเห็นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดว่า อยากให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน และพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคนแม้ไม่ใช่ผู้ประกอบการได้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของจังหวัดสุโขทัยร่วมกันเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ร่วมแสดงให้เห็นว่า จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้จริง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและจะส่งผลในระยะยาวให้คนที่เคยมาเที่ยวได้กลับมาอีกครั้งหรือบอกต่อแก่นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามจากการจัดโครงการดังกล่าวมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยว ส่วนราชการ จำนวน ๘๐ คน โดยมีการให้ความรู้ทางด้านวิชาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๕๙ ณโรงแรมไพลินจังหวัดสุโขทัย และ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๕๙   ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่จริงที่โฮมสเตย์ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย.