หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ปชส.สุโขทัยจัดโครงการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี๒๕๕๙

Author by 2/03/16No Comments »

           สุโขทัย     เมื่อเร็วๆนี้นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   ประจำปี  ๒๕๕๙   ที่ห้องประชุม  สำนักงานพิพิธภัณฑ-สถานแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย โดยนางระพีพร  มีสอาด ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

การจัดสัมมนาเครือข่ายประชา-สัมพันธ์ โครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ พร้อมที่จะร่วมกันปกป้อง รักษา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วยสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทุกสาขา เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน   และชุมชน (อป.มช.) และข้าราชการ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมฯ นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น ภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “พระราชหฤทัย แห่งดวงใจพสกนิกร” โดย ร.ต.ท.ศุภร-เชษฐ์ แสงทับทิม สังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และในภาคบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอ เพียง แค่ทำก็นำสุข” ที่บ้านตะแบกงาม ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อีกด้วย.