หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ประกวดบรรยายธรรมระดับภาค

Author by 30/03/16No Comments »

       สุโขทัย         เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ นายสุชาติ  ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๕ ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก ประจำปี๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาธรรม ได้เข้าถึงหลักธรรมผ่านกิจกรรมการบรรยายธรรมเพื่อนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และรับโล่รางวัลพระราชทานประดับ พระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ต่อไป.