หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

Author by 16/03/16No Comments »

           สุโขทัย     เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙  นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัยชั้น ๔ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, ปลัดจังหวัดสุโขทัย, หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมมีการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดสุโขทัยประจำปี ๒๕๕๘ อาทิ สถานการณ์แม่วัยเยาว์จังหวัดสุโขทัย, สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย, โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสุโขทัยฯ แผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งเรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจฉบับที่ ๑ และเห็นชอบการจัดกิจกรรมวันสูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายนนี้ด้วย   ทั้งนี้มีการมอบประกาศเกียรติคุณองค์การสวัสดิการสังคมที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องและสมาคมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยอีกด้วย.