หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ผวจ.เปิดตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ

Author by 2/03/16No Comments »

สุโขทัย           เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดตลาดนัดประชารัฐ เพื่อชุมชนอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณด้านข้างสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายทวีรัสม์ พิทักษ์อรรณพ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร   ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับตลาดนัดประชารัฐ จะจัดขึ้นทุกวันพุธ เพื่อให้สินค้าภาคเกษตรได้มีที่วางจำหน่ายเพิ่มช่องทางการตลาด โดยให้พี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายโดยตรงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายราย โดยเป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดมาจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านกองทุนหมู่บ้านฯ

นายทวีรัสม์ พิทักษ์อรรณพ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย พร้อมรับนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในวงเงินสินเชื่อ กว่า ๗๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งโครงการแรก เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็น ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖ พันล้านบาท โดยให้สินเชื่อ ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อราย กำหนดชำระคืน เงินกู้ไม่เกิน ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๐ ต่อปีในระยะเวลา ๖ เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ ๗ – ๑๒ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี โครงการที่ ๒ สินเชื่อ ๑ตำบล ๑ (SMEs) เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรกรไทยวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ ล้านบาทเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการเกษตร โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๑๐ ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี ในเวลาไม่เกิน ๗ ปีและปีที่ ๘ – ๑๐ อัตราดอกเบี้ยปกติ ตามชั้นลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทต่อราย และโครงการ ชุมชนปรับเปลี่ยน    การผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤตภัยแล้ง ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน ๒๖ จังหวัด ที่มีความสมัครใจและตั้งใจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริงและผ่านการคัดเลือกจากชุมชน โดยจะใช้เป็นค่าเช่าที่ดิน ถ้าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานให้กับเกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน ๓ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน ๑๒ เดือน.