หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง-น้ำท่วมฉับพลัน

Author by 13/05/15No Comments »

DSC_1191     เมื่อวันที่ ..๕๘    นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดสุโขทัยที่บริเวณวัดเกาะวงษ์เกียรติ์ หมู่ที่ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามแผนคือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้าน อพยพผู้ประสบภัยโดยเรือท้องแบน เรือยาง เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก อพยพผู้ประสบภัยผ่านสะพานคอนกรีต การซ่อมคันกั้นน้ำ ถนน สะพาน การวางกระสอบทราย และการซ่อมถนนคันดินกั้นน้ำ     

สำหรับการดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร หรือเป็นการทดสอบแนวทางปฏิบัติการประสานงานเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน แนวทางปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เน้นการพัฒนาระบบการสื่อสาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร การสั่งการ และการประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.