หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อ”พระอจนะ”(จำลอง)

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๕๙ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดศรีชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โอกาสนี้ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล นายธาวิษ ถนอมจิตศ์ ไวยาวัจกรวัดศรีชุม เข้าเฝ้าถวายหนังสือที่ระลึก นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กราบทูลรายงาน

จากนั้น เสด็จออกออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์  แล้วทรงวางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ในหลุม ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง นาก เงินจากผู้แทนคณะกรรมการวัดศรีชุม แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงินลงในเบ้า ทั้งนี้ ไวยาวัจกรวักศรีชุม กราบทูลเบิกผู้มีกุศลจิตเข้ารับประทานของที่ระลึกจำนวน ๒๕๐ ราย ตามลำดับ จากนั้นทรงเสด็จไปทรงปลูกต้นมะค่าโมง ทรงเสด็จเข้าพระมณฑปพระอจนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระอจนะ จากนั้นทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติพระอจนะ เสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับโครงการหล่อพระอจนะ (จำลอง)    รวมทั้งโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “มหาคุณ” นั้นในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ พระอธิการเกรียงไกร สุภาทโร เจ้าอาวาสวัดศรีชุม ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระอจนะ (ขอพรพระพูดได้) ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศเข้าร่วมงานกันอย่างเนือง แน่น ทว่าการจัดงานประสบปัญหาสำคัญคือ ประชาชนไม่สามารถสรงน้ำพระอจนะซึ่งประดิษฐานในมณฑปได้ เพราะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว และวัดศรีชุมไม่มีพระอจนะจำลองสำหรับประดิษฐานในพิธี คณะสงฆ์วัดศรีชุมและผู้มีจิตศรัทธาจึงดำริจะจัดสร้างพระอจนะ (จำลอง) ขึ้นจำนวน ๑ องค์ เพื่ออัญเชิญออกให้ประชาชนสรงน้ำเป็นสิริ-มงคลเนื่องในงานประเพณีดังกล่าว โดยพระอจนะ (จำลอง) ที่จะจัดสร้างนี้ มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระอจนะที่ประดิษฐานในมณฑปแต่จัดสร้างด้วยโลหะสำริด (บรอนซ์อิตาลี) ขนาดหน้าตัก ๓๑ นิ้ว ในส่วนของอาคารปฏิบัติธรรม “มหาคุณ” ด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าในบวรพุทธศาสนาของ นายมหาคุณ เทพสุทิน ซึ่งประสงค์จะบริจาคทรัพย์จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ขึ้นในวัดศรีชุม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีสถานที่สำหรับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมมัฏฐาน โดยเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยประยุกต์ ขนาดกว้าง ๑๐  เมตร ยาว ๒๖ เมตร สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ ๓๐๐ คน.