หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

Author by 27/05/15No Comments »

       DSC_0840   เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๕๘  นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ    ประจำปี ๒๕๕๘   บ้านหมอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็กและเยาวชน และมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพและทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน โดยมีภาคเครือข่ายร่วมดำเนินการประกอบด้วย สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่และสาขาสุโขทัย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทีมวิทยากรค่ายลูกเสือคุ้มจันทร์ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามหลักมนุษยชนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น สถานธรรมเขตย่อยของจังหวัดสุโขทัย และบริษัทโตโยต้า สาขาสุโขทัย ซึ่งมีการนำเยาวชนเข้าทำงานในตำแหน่งช่างมาแล้วถึง ๒ รุ่น จำนวน ๑๑ คน ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม จะนำครอบครัวของเด็กและเยาวชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองการใช้ชีวิตอีกด้วย.