หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

มอบบ้านคนพิการโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Author by 15/07/15No Comments »

DSC_0413        นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๕๘   ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อยหญ้าปล้อง ได้มอบที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในพื้นที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย โดยมอบบ้านให้กับ นางเจริญ เขียวคล้าย บ้านเลขที่ ๑๑๕/๓๔ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้พิการ มีฐานะยากจน และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่กับหลาน มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ร่วมกับพี่น้องประชาชนช่วยกันซ่อมแซมสภาพบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงอยู่ที่ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมกันนี้ทางคณะได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ด้วย.