หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยจัดงาน Sukhothai Field Day ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่

Author by 9/03/16No Comments »

สุโขทัย         เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๕๙   ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Sukhothai Field Day ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ  โรงเรียนบ้านสะท้อ  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์   กับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนม อุปกรณ์การใช้ในฟาร์ม   การแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการจัดการฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และเพิ่มแผนกสัตวรักษ์ เพื่อรองรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการแก้ไขปัญหาการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกร ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ตลอดจนค้นหาปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ปัจจุบันโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ได้รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรประมาณวันละ ๑๔๐ ตัน คิดเป็นเงินวันละ๒.๖ ล้านบาท หรือปีละประมาณ ๙๗๐ ล้านบาท ช่วยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนม สร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การเลี้ยงโคนมยุคใหม่ อนาคตก้าวไกล ไฉไลกว่าเดิม” รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตต่อไป นอกจากนั้นยังได้มีการนำเกษตรกรที่เข้าร่วมงานเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของนายสมคิด ทิพย์วงศ์ เกษตรกรหัวก้าวหน้าที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพสูง และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนเป็นแบบอย่างได้อีกด้วย.