หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยจัดวันรวมน้ำใจให้กาชาด

Author by 21/01/16No Comments »

กาชาดไทย                เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๕๙ นายปิติ  แก้วสลับสี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการรับมอบเงินและสิ่งของบริจาคใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  ณ  บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านมัจฉากาชาด งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี  ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานและผู้สนใจนำสิ่งของมาร่วมบริจาค  อาทิ  เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรางวัลอื่นๆมามอบให้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการกุศลแล้วจะนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลในภารกิจของเหล่ากาชาด ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆเพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.