หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยบันทึกความร่วมมือเดินหน้าสมัชชาสุขภาพ

Author by 7/01/15No Comments »

DSC_0024เมื่อวันที่ ๓๐ ..๕๗ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ที่โรงแรมสุโขทัยเทร เชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย    ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย

โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ การทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในวันนี้ ซึ่งการทำบันทึกความร่วมมือสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัยในวันนี้ จะเป็นการพัฒนาการทำงานผ่านกลไก ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน รวมทั้งเครือข่ายชมรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างแท้จริง

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จากการทำงานของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ได้รับข้อประเด็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จำนวน ๒๐ ประเด็น ได้มีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อจะนำไปเสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ๓ ประเด็น ได้แก่ การบูรณาการงานอาหารปลอดภัยชุมชน การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และการออกกำลังกายตามกลุ่มวัย ซึ่งได้นำไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคีที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากนี้จะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน.