หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

อบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ

Author by 16/03/16No Comments »

          สุโขทัย      เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารกับนักท่องเที่ยว (ภาษาจีน) ณ โรงแรมไพลิน สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าวจำนวน ๖๐ คน

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและข้อมูลการอบรมภาษาจีนจากโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน ให้กับบุคลากร องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย

สำหรับการจัดอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตร การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น การใช้ภาษาจีน และบทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานเกี่ยวกับการทักทาย การขอบคุณ การกล่าวลา สถานที่สำคัญ และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยต่อไป.